Age of Empires II: The Conquerors > Các chế độ Game > WololoKingdoms

WololoKingdoms

by Tails8521,Jineapple - 3630 downloads

Using a Game Play or Data Mod


Once you have installed the mod, you simply select the mod after you have installed it in game room settings:

datamod.png

After you have selected the game mod, it will show up in your settings.

17 User(s) làviewing this mod 30 phút vừa qua
13Thành viên4 Khách

Dân số hiện tại:
Liereyy's Profile (27 Người chơi)
Nicov's Profile (9 Người chơi)
Who still plays ants? (3 Người chơi)
Roll The Dice ! (3 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
NPL IPL MS (11 Bài viết)
Sheep vs Wolf 2 mod GUIDE (11 Bài viết)
Thông tin
Type:
Changes Game Play
Tên trò chơi:
Downloads:
3630
Created By:
Tails8521,Jineapple
Version:
2.5.75jj9C
Allowed in Rated Games:
Uploaded By:
Trang web